Choc Moist Cake Hantaran - Thanks Abah & Mak !



choc moist cake + fondant ( abah + mak sponsor for Syawal's engagement )